Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
12 oktober 2013 Raadsleden Utrechtse Heuvelrug zwijgen Op 9 oktober heeft ons bestuurslid Ton Meijer de Raadscommissie Ruimte van de gemeente Utrechtse Heuvelrug toegesproken. (Lees hier de tekst.) Hij vertelde de commissie het volgende: De Flora- en faunawet verbiedt een industrieterrein op de Amerongse Eng tenzij ontheffing van de wet is verleend, of tenzij verzachtende maatregelen elk nadelig effect uitsluiten. Om elk nadelig effect uit te sluiten, moet er nieuw of beter foerageergebied voor de dassenclan (familiegroep dassen) beschikbaar worden gemaakt. Dit gebied moet minstens zo groot zijn als het industrieterrein. Ook moeten er dan dassentunneltjes worden aangelegd onder de weg N225. Tijdens het debat stelden verschillende fractiewoordvoerders dat hun partij de natuur van de eng hoog in het vaandel heeft staan. Geen van hen heeft tijdens de vergadering echter gezegd zich te willen inspannen om het foerageergebied van de dassen te beschermen tegen nadelige effecten van de aanleg en het gebruik van een nieuw industrieterrein. Als de besluiten van het gemeentebestuur er toe leiden dat er onvoldoende verzachtende maatregelen worden genomen en als daarbij geen ontheffing van de Flora- en faunawet wordt aangevraagd, kan elke wettelijk belanghebbende (zoals onze stichting) de minister verzoeken om de gemeente te dwingen alsnog te voldoen aan de wet. De minister kan dan besluiten de aanleg van het industrieterrein te verbieden, stil te zetten of terug te draaien.
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Het dassenleefgebied de Amerongse Eng.