Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Deze kaart toont het minimale foerageergebied dat is beschermd door de Flora- en faunawet. Ruimtelijke ingrepen met nadelige effecten op dit foerageergebied zijn verboden.
Het kaartje toont het wettelijk beschermde leefgebied van de Das in de provincie Utrecht en het Gooi. De grenzen zijn bepaald op grond van de waarnemingen van dassen en hun sporen die tot aan het jaar 2013 bij onze stichting bekend waren. Het beschermde leefgebied bestaat uit burchtgebied, foerageergebied en/of migratiegebied samenvallend met een of meer dassenburchten. Dit is exact hetzelfde als het gebied dat door de home rages of territoria van de dassenclans wordt ingenomen. Want, waar een das loopt, daar eet hij en dus is de hele homerange (ofwel het hele territorium) in elk geval foerageergebied dat samenvalt met een burcht. In de wet wordt dit de functionale leefomgeving van de burcht genoemd. Het valt volgens de wet daarom ook binnen het begrip ‘burcht’. Daarbinnen verbiedt de Flora- en faunawet ruimtelijke ingrepen met nadelige effecten, hoe klein ook, op de functies burchtgebied, foerageergebied en migratiegebied samenvallen met een burcht. Van het verbod kan de minister ontheffing verlenen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Er moeten dan maatregelen worden getroffen om het habitat voor de getroffen dassenclan te verbeteren voor zover zulke maatregelen redelijkerwijs kunnen worden gevergd. Als
Wettelijk beschermd leefgebied
er niet kan worden voldaan aan de ontheffingsvoorwaarden, dan kan de ruimtelijke ingreep niet doorgaan. Buiten het wettelijk beschermde leefgebied dat op de kaart is aangeduid, ontstaan nieuwe territoria. Het is dan ook mogelijk dat buiten dit gebied inmiddels nieuw beschermd foerageergebied is ontstaan. Onze stichting kan nader onderzoek doen om dit vast te stellen. Als u Google Earth hebt geïnstalleerd, kunt u de kaart daarmee openen > klik hier voor de kaart in Google Earth. In dat geval kunt u inzoomen op het leefgebied. Ook kunt u dan zien waar het beschermde leefgebied ligt binnen gemeentegrenzen. Wij raden u altijd aan om contact met ons op te nemen bij ruimtelijke plannen die in strijd lijken met de wettelijke bescherming van het aangeduide dassenleefgebied, ook als de plangebieden juist buiten de weergegeven grenzen liggen. Veel beschermd dassenleefgebied beslaat overgangsgebied van bos naar weilanden en/of akkers. Juist daar worden veel ruimtelijke ingrepen gepland die volgens de wet verboden zijn.