Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
1 februari 2017 Zienswijze van dassenwerkgroep tegen industrieterrein Maarsbergen De gemeente Heuvelrug wil in Maarsbergen een industrieterrein en woonwijk bouwen. Daarvoor zal een mooi gebied met waardevolle natuur worden opgeofferd. De dassenwerkgroep heeft een zienswijze ingediend, waarin ze de gemeente adviseert af te zien van het plan, dat in strijd is met de Flora en Faunawet. Het gaat om een kleinschalig gebied aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug, met een grote variatie aan biotopen: bos, houtwal en grasland in het boerenland; ruigte, poelen, verlande sloten en een parklandschap op een voormalige campingterrein. Er leven honderden soorten planten en dieren en er zijn een vijftal dassenburchten in en vlakbij het gebied. Het plangebied is zonder twijfel essentieel leef- en foerageergebied voor dassen. Het ministerie heeft aanvankelijk een ontheffing van de Flora en Faunawet afgegeven voor de bebouwing, omdat er voldoende compenserende maatregelen zouden worden getroffen. Zoals een vleermuistoren, kunstnesten voor aanwezige haviken en een groene middenstrook met singel op het industrieterrein voor alle waterdieren. Die ontheffing is na een bezwaarprocedure -gedeeltelijk- ingetrokken, vooral omdat er een filmpje is met beelden van parende dassen en een moederdas met haar twee jonkies. De gemeente Heuvelrug heeft niet bekend gemaakt dat de ontheffing is ingetrokken en heeft het plan gewoon ter inzage gelegd. 29 januari 2017 Natuurmonumenten lanceert aanvalsplan voor het Nederlandse landschap Daartoe gestimuleerd door 100.000 handtekeningen bij de actie "bescherm de kust" en aansluitend een reeks van streekconferenties, heeft Natuurmonumenten het voortouw genomen om een nieuwe regering aan te sporen werk te maken van de teloorgang van het Nederlandse landschap. Met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als eindverantwoordelijke zou de integrale bescherming van het landschap verankerd moeten worden in de omgevingswet. In het landbouwbeleid zou het platteland centraal moeten staan, met financiële basis voor landschapsbeheer en langdurige vergoedingen (ook na 2020!), in plaats van schaalvergroting en maximale productie. Een begrip als "natuurinclusieve landbouw" heeft de toekomst voor boerenbedrijven. Het Nederlandse landschap verdwijnt in hoog tempo: er is 30% meer oppervlak aan industrieterreinen in 15 jaar, 44% minder natuur sinds 50 jaar. Daardoor gaan bijv. de weidevogels hard achteruit. Vooral landelijk gebied in de "mengzones" vraagt aandacht. Dat is gebied gelegen tussen natuurterreinen en intensieve landbouwgronden. Hier is veel te bereiken qua biodiversiteit, kleinschaligheid, een "levend landschap" en "ontspannen landbouw" (met nevenactiviteiten zoals zorg, natuurbeheer en recreatie).
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten vanaf 11 dec. 2016