Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten 04-11-2019
11-11-2091 Ze zaten er toch echt, in die burcht op de Monnikenberg ..... Op de Monnikenberg (Hilversum) wordt een snelle busverbinding aangelegd tussen Huizen en Hilversum. Daar gaan 12 hectaren natuur voor verloren. Er komt een ecoduct ter compensatie. Hier is dassen leefgebied, er worden jongen geboren en er is voedsel. Op de plek van het tracé, waar het ecoduct komt, liggen bijburchten van dassen. Eén daarvan is bewoond, er zit dassenhaar in het zand. De kraamburcht ligt even verderop. De bijburchten mochten vernield worden vanwege het dwingend maatschappelijk belang van zo'n busbaan. De dassenwerkgroep heeft over de ingrepen twee adviezen uitgebracht aan de Vereniging tot Behoud Anna's Hoeve, die de natuurbelangen hier verdedigt. Ecologische adviesbureaus adviseerden "niets aan de hand" en de rechter baseerde haar uitspraak op deze bureaus. De rapportage van de dassenwerkgroep is géén betaald deskundigen rapport en telde dus minder, vond ze. Nu zijn de werkzaamheden aan de gang en.. lopen er dassen op het werkterrein. Handhaving door de omgevingsdienst van de provincie Noord Holland. Bezoeken ter plekke en noodmaatregelen. Een bizarre situatie met hekwerken waarin vluchtkleppen horen te zitten (die komen later), ecologen die regelmatig komen controleren, toezichthouders op dagelijkse rondes met rapporten. De hoop dat de dieren er binnen een paar dagen wel vertrokken zijn. Veel kosten vanwege dassen die simpelweg in hun bewoonde burcht blijven zitten, ondanks grootschalige boomkap rondom. Tja, zeggen de betrokkenen nu, die burcht is nieuw, onbekend en pas recent gegraven op 20 meter afstand van de gesloopte ingangen........ Frustratie bij onze vrijwilligers, vooral voor de dassen! Op de foto: de noodmaatregelen om de bewoonde dassenburcht in het werkgebied te ontruimen 04-11-2019 Bouwplannen in groene wijken van de gemeente De Bilt De gemeente De Bilt heeft 13 bouwlocaties aangewezen binnen de rode contour. Het is bekend dat de dassen de laatste jaren in de groene parkachtige wijken van de gemeente De Bilt verblijven en foerageren in de grote tuinen. Daar vinden ze wormen (70% van hun menu), maar ook eikels, bessen, noten, insecten, muizen. De dassen zoeken de groene parkwijken ook op, omdat het boeren landschap steeds schraler wordt, en de bodemfauna verdwijnt. De bewoners in de omgeving van de beoogde bouwlocaties hebben bezwaren tegen de gemeentelijke bouwplannen. Het verlies aan groene ruimte in de wijken vanwege "inbreiding" betekent natuurverlies en verlies aan een groene woonomgeving en soms ook verlies aan een stukje dassenleefgebied. In dat geval is het in strijd met de Wet Natuurbescherming (art 3.10 1b) en wordt er niet voldaan aan de zorgplicht (art 1.11). Het kennisdocument Das van BIJ 12 (Nederlandse provincies, 2017) geeft richtlijnen voor ingrepen in dassenleefgebied. De rechter toetst in alle gevallen aan het ADC beginsel: er is geen Alternatief, er zijn Dwingende redenen van algemeen belang en er vindt Compensatie plaats voor verlies aan natuurwaarden. De dassenwerkgroep wordt herhaaldelijk benaderd door bewoners van De Bilt om te adviseren over bouwplannen in mogelijk dassenleefgebied binnen de bebouwde kom. Wij richten ons onderzoek echter voornamelijk op dassen in hun meer natuurlijke omgeving in het buitengebied. Er zijn verschillende ecologisch adviesbureaus die dergelijk onderzoek voor bewoners kunnen doen en u advies kunnen geven.