Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten 2021-11-01 tot
01-11-2021 Landgoed de Monnikenberg wordt toch afgegraven. Ondanks gerechtelijke procedures door de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. mag het centrale deel van landgoed De Monnikenberg bij Hilversum afgegraven worden. De Raad van State heeft deze week de “ontgrondingen” in hoger beroep toegestaan. Daarbij baseert de Raad zich vooral op de eerdere uitspraak van de rechtbank in Haarlem, die het beroep tegen de verleende ontheffingen van de Wet natuurbescherming voor o.a. das, boommarter, kamsalamander, ringslang, had afgewezen. De Dassenwerkgroep Utrecht en t Gooi heeft meerdere rapporten uitgebracht over het belang van het gebied. Er moet natte en droge heide komen en een reeks poelen nabij het ecoduct. Langs de busbaan komen grondwallen met de grond van het centrale weiland, dat 1 meter diep wordt afgegraven. Beide rechtbanken stellen, dat het afgraven van het weiland op de Monnikenberg een groter doel dient, namelijk het versterken van ecologische verbindingen (“Groene Schakel” tussen t Gooi en de Utrechtse Heuvelrug). Er gaat inderdaad voedselgebied van de das verloren, maar dat wordt als tijdelijk beoordeeld en er wordt voor gecompenseerd. Die compensatie bestaat uit het inzaaien van een groter deel dan eerder gepland van de akker met gras/klaver en aangepast maaibeheer. Daarmee wordt voldoende tegemoet gekomen aan de bezwaren van de dassenwerkgroep, vinden de rechters. De waarde van het gebied voor de dassen zou daardoor nauwelijks veranderen, omdat het nu ook al suboptimaal zou zijn. Bovendien volgen de rechters de mening van Adviesbureau Arcadis en zoogdierdeskundige J. Mulder, dat tijdelijke beperkingen voor de aanwezige dieren opwegen tegen het belang van flora en fauna in de ecologische verbinding op termijn. De afgravingen starten heel snel, want ze moeten afgerond zijn voor 1 december vanwege de rustperiode van de dassen, die direct naast het af te graven gebied hun burcht in het bos hebben. Voor de dieren is dit alweer een periode met zware onrust, na de aanleg van busbaan, ecoduct en faunapassage onder de A27. Wie op de A27 rijdt kan de enorme kaalslag, de gevelde bomen en de zandhopen zien.
26-10-2021 Nieuwe passages voor dassen in Lekdijk? De Lekdijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede moet worden verzwaard. De plannen daarvoor vorderen stap voor stap. Onze stichting en de Werkgroep Dassen van Dorp en Natuur Amerongen/Leersum hebben daarbij contact gezocht met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op donderdag 18 november hebben Chris Achterberg en Ton Meijer óp locatie advies gegeven aan Laura van Santen (Hoogheemraadschap) en Margreet van der Zee (aannemers). Hierbij is uitgelegd hoe de dassen die rond de dijk leven, hier passeren tussen burcht en voedselgebied in de uiterwaarden. Dat oversteken gaat vaak mis; er zijn de laatste jaren al vier dassen doodgereden op een stuk van dijk dat nog geen kilometer langs is. De dassenwerkgroepen hebben onder andere voorgesteld om bij de dijkversteviging dassentunnels (buizen) in verkeersdrempels te leggen of op plaatsen waar de dijk iets verhoogd kan worden. Het is mooi dat er bij deze werkzaamheden ook voorzieningen voor overstekende dassen kunnen worden "meegenomen" in de plannen. Dat scheelt verkeersslachtoffers en schade en schrik bij auto's.