Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten 24-06-2019 tot 25-06-2019
24-06-2019 Bezwaar tegen ontheffing voor de das op de Monnikenberg (Hilversum) De provincie Noord Holland heeft ontheffing afgegeven voor het vernietigen van een aantal dassenburchten op de Monnikenberg. Het gaat om bijburchten op het geplande tracé van de snelle busbaan langs de spoorlijn Hilversum-Baarn. Ook is er toestemming gegeven om te kappen in het bos nabij de kraamburcht waar dit voorjaar 2 jonge dassen geboren zijn. Er wordt volgens de vergunning niet uitgesloten dat de burcht verlaten wordt door de werkzaamheden die horen bij de aanleg van de busbaan. Maar de provincie vindt dat er genoeg mogelijkheden zijn voor de dassen om via het -nog aan te leggen- ecoduct over spoorbaan, nieuwe busbaan en fietspad, hun heil ergens anders te zoeken. Het vernietigen van de bijburchten wordt als minder belangrijk gezien, hoewel ook deze - niet jaarrond bewoonde burchten - momenteel in gebruik zijn door dassen. De Vereniging Behoud Anna's Hoeve zet zich in voor behoud van de natuurwaarden op de Monnikenberg en gaat bezwaar maken tegen deze ontheffing. Die betreft ook veel andere diersoorten waaronder de boommarter, roofvogels en diverse soorten amfibieën. De Utrechtse Dassenwerkgroep heeft aan deze vereniging een advies uitgebracht over het onwettige vernietigen van dassen verblijfplaatsen en -leefgebied. Burchten en bijburchten zijn beschermd onder de wet en vormen een onderdeel van het functioneel leefgebied van een dassen familie. In een rapport van Movares uit 2018 dat speciaal is opgesteld ten behoeve van de natuurontheffing voor de werkzaamheden, wordt expliciet gewezen op het verlies aan verblijfplaatsen en leefgebied voor de dassenfamilie van de Monnikenberg. Het vertrek van de dieren naar ander leefgebied is niet realistisch. Benoorden de spoorlijn leven nu ook al dassen, die daar op camera zijn vastgelegd. En de spoorlijn wordt regelmatig overgestoken door pendelende of migrerende dassen via vaste looproutes (wissels). Ook het grootste deel van het voedselgebied voor de das zal worden opgeheven. Er worden weilanden en akkergronden diep afgegraven (afgeplagd) in het kader van natuurontwikkeling. Bedoeld om een heideven te herstellen en schrale heide te krijgen. Ook wordt het weiland in het westelijk deel bebouwd met (zorg)woningen. Voor de dassen verdwijnt daardoor ca 20 hectare voedselgebied en zal de Monnikenberg als dassenleefgebied ongeschikt worden. De dassenwerkgroep Utrecht is van mening dat de aanleg van de busbaan op deze manier een onaanvaardbare ingreep in de natuur betekent en de Wet Natuurbescherming serieus moet worden genomen.