1 juni 2018 Naar de rechter vanwege Overbosch De dassenwerkgroep heeft besloten naar de rechter te gaan, in beroep tegen vasthouden aan een onbegrijpelijke beslissing van de provincie Utrecht over de ontheffing van de Wet Natuurbescherming voor het plan Overbosch. Op de hoek van de Embranchementsweg en de Vuursche weg (gem Baarn) zouden een theehuis en dierenbegraafplaats moeten komen als inkomstenbron van landgoed Pijnenburg. Het gebied ligt midden in de Ecologische Hoofdstructuur (Natuurnetwerk Nederland), vormt een smalle corridor noord-zuid voor talloze diersoorten en is een druk dassenleefgebied. Er foerageren dassen vanuit een nabije hoofdburcht die niet is gevonden door de bureaus die waren ingehuurd door de gemeente Baarn. Overal zitten dassensporen: wroetplekjes, latrines, haren en wissels. De route die de dassen nemen naar het oosten en het westen is goed zichtbaar. Er zitten bijburchten in de bosrand langs het weiland. Ook het bos van de beoogde dierenbegraafplaats wordt druk belopen. Na een hoorzitting van de adviescommissie AWB (algemene wet bestuursrecht) van de provincie Utrecht, 21 november 2017, heeft deze commissie nog tijd gegeven aan de advocaat van de landgoedeigenaar om te reageren op alle aangedragen ecologische en dasseninformatie. Vervolgens kon onze werkgroep (met 2 andere bezwaarmakers) op deze reactie reageren. Allemaal drukte in de kerstperiode 2017. Medio maart 2018 kwam de provincie met een uitspraak. Die was erg verrassend. De bezwaren zijn volgens de adviescommissie gegrond, het gebied is inderdaad bewezen primair dassenleefgebied en de ontheffing is onterecht afgegeven. Maar -hoewel de provincie het eens is met de uitspraak van de adviescommissie- meent zij dat een nadere motivatie voldoende is om nogmaals uit te leggen waarom de ontheffing is verleend. Kortweg: het zou niet om leefgebied van enig belang gaan, ondanks dat ook het door de gemeente ingehuurde externe adviesbureau de waarde als primair functioneel dassengebied bevestigt. De ontheffing blijft geldig. De provincie overweegt ook, dat er weliswaar een alternatieve locatie is, maar dat deze plek ook hoge natuurwaarden kan bevatten en verder niet onderzocht wordt. Het alternatief staat in het convenant tussen landgoedeigenaar, provincie en gemeente Baarn. Volgens de regelgeving moet er bij bouwen in de Ecologische Hoofdstructuur (Natuurnetwerk Nederland) altijd een alternatief worden onderzocht. De adviescommissie heeft de provincie gemaand serieus naar zo'n andere en wellicht betere locatie te kijken. Wij hebben vanwege deze vreemde en onlogische gang van zaken besloten naar de rechter te gaan en om een uitspraak te vragen in het belang van de dassen op Overbosch. De stukken voor het beroep zijn ingediend, maar het kan allemaal weer lange tijd duren! 1 juni 2018 Hulp bij inventariseren Schapenweide in Bilthoven In Bilthoven wordt al jaren gesproken over bebouwen van de Schapenweide, een gebied van 12 ha westelijk van de Soestdijkerweg Zuid. Het gebied was ooit bedoeld voor uitbreiding van het RIVM, maar nu dat definitief naar de Uithof gaat, zijn er nieuwe opties. Woningen, bedrijfsgebouwen of een mix. Het terrein is een bekend leefgebied van dassen. Er zit een kleine burcht, er lopen diverse wissels en ook het maïsland vormt een goede voedselbron in de nazomer. Een van de vrijwilligers van de dassenwerkgroep volgt de dassenfamilies die hier leven al sinds vele jaren. Een ecologisch adviesbureau wil graag de opdracht krijgen om het gebied te inventariseren op de aanwezige natuurwaarden. Dit bureau heeft contact gezocht met de dassenwerkgroep voor betrouwbare informatie over de aanwezige dassen, en om hulp bij het vinden en interpreteren van dassensporen en advies over op te hangen camera's. Wij vinden het belangrijk dat de juiste informatie over de dassen wordt gerapporteerd, en dat er volgens de wet gewerkt wordt aan compensatie van functioneel leefgebied, ervan uitgaande dat het terrein bebouwd gaat worden en er leefgebied verloren zal gaan. We hopen op een goede samenwerking met het ecologisch adviesbureau, waardoor latere bezwaarprocedures vermeden kunnen worden.

Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten van 2018-06-01
Fort (grote molshoop met een nest met jongen) van de Mol, in het weiland Overbosch waar het theehuis met parkeerplaats zijn gepland. Een Ree heeft keutels bovenop het fort gedeponeerd.