1 februari 2017 Zienswijze van dassenwerkgroep tegen industrieterrein Maarsbergen De gemeente Heuvelrug wil in Maarsbergen een industrieterrein en  woonwijk bouwen. Daarvoor zal een mooi gebied met waardevolle natuur worden opgeofferd. De dassenwerkgroep heeft een zienswijze ingediend, waarin ze de gemeente adviseert af te zien van het plan, dat in strijd is met de Flora en Faunawet. Het gaat om een kleinschalig gebied aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug, met een grote variatie aan biotopen:  bos, houtwal en grasland in het boerenland; ruigte, poelen, verlande sloten en een parklandschap op een voormalige campingterrein. Er leven honderden soorten planten en dieren en er zijn een vijftal dassenburchten in en vlakbij het gebied. Het plangebied is zonder  twijfel essentieel leef- en foerageergebied voor dassen. Het ministerie heeft aanvankelijk een ontheffing van de Flora en Faunawet afgegeven voor de bebouwing, omdat er voldoende compenserende maatregelen zouden worden getroffen, zoals een vleermuistoren, kunstnesten voor aanwezige haviken en een groene middenstrook met singel op het industrieterrein voor alle waterdieren. Die ontheffing is na een bezwaarprocedure - gedeeltelijk- ingetrokken, vooral omdat er een filmpje is met beelden van parende dassen en een moederdas met haar twee jonkies. De gemeente Heuvelrug heeft niet bekend gemaakt dat de ontheffing is ingetrokken en heeft het plan gewoon ter inzage gelegd. 29 januari 2017 Natuurmonumenten lanceert aanvalsplan voor het  Nederlandse landschap Daartoe gestimuleerd door 100.000 handtekeningen bij de actie "bescherm de kust" en aansluitend een reeks van streekconferenties, heeft Natuurmonumenten het voortouw genomen om een nieuwe regering aan te sporen werk te maken van de teloorgang van het Nederlandse landschap. Met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als eindverantwoordelijke zou de integrale bescherming van het landschap verankerd moeten worden in de omgevingswet. In het  landbouwbeleid zou het platteland centraal moeten staan, met financiële basis voor landschapsbeheer en langdurige vergoedingen (ook na 2020!), in plaats van schaalvergroting en maximale productie.  Een begrip als "natuurinclusieve landbouw" heeft de toekomst voor boerenbedrijven. Het Nederlandse landschap verdwijnt in hoog tempo: er is 30% meer  oppervlak aan industrieterreinen in 15 jaar, 44% minder natuur sinds 50 jaar. Daardoor gaan bijv. de weidevogels hard achteruit. Vooral landelijk gebied in de "mengzones" vraagt aandacht. Dat is gebied gelegen tussen natuurterreinen en intensieve landbouwgronden. Hier is veel te bereiken qua biodiversiteit, kleinschaligheid, een "levend landschap" en "ontspannen landbouw" (met nevenactiviteiten zoals zorg, natuurbeheer en recreatie). 28 januari 2017 Dassen in de winter Dassen houden geen winterslaap, zoals wel eens wordt beweerd, maar een winterrust. Dat betekent dat ze interen op hun vetreserve,  opgebouwd in de herfst, en er af en toe ’s nachts op uitgaan. Als het heeft gesneeuwd kun je bij een burcht goed zien welke ‘pijpen’ (in- en uitgangen) worden gebruikt. Zie bijgaande foto van dassenprenten op een burcht onder de rook van Utrecht. 28 januari 2017 Verkeersslachtoffer Ondanks alle dassentunnels en rasters langs wegen sneuvelt elk jaar zo'n 20 tot soms wel 25% van de Dassen door verkeersongevallen. Dassen zijn net als Egels: als ze op de weg staan en er komt een auto aan, dan blijven ze stil staan. Niet zo handig. Deze foto laat een gereconstrueerde schedel zien van een flinke Das die een auto vol met zijn kop heeft opgevangen. Overigens is een dassenkop ruim tweemaal zo groot als de schedel, vanwege de spieren, het vet en de vacht. 19 januari 2017 Nieuws in rapport over de Dassenterritoria rondom  de A27 "Ontsnippering" van dierenpopulaties die van elkaar afgesneden worden door bijvoorbeeld snelwegen of spoorlijnen gebeurt door de aanleg van ecoducten, faunatunnels en -buizen. Ook de A27 heeft dergelijke passages. Onlangs is een rapport verschenen over de territoria van Dassen rondom de A27. Klik hier om het hele bericht te kunnen lezen.

Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen
Ontwerper van ons logo: Ronald Sinoo
Nieuws
Ouds Stichting Das ? Hulp Contact Jeugd Schedel van een aangereden das, gevonden in juli 2016 bij Hollandsche Rading. Reconstructie schedel en foto: Hens Runhaar Dassensporen op de burcht, winter 2016/2017. Zo te zien is een das hier de pijp in gelopen. Foto: Hens Runhaar. Dassenlandschap nabij Amerongen, waar een bedrijventerrein werd gepland. Dassenlandschap in de uiterwaarden, waar plannen zijn voor een andere gebiedsinrichting. Dassenlandschap nabij Lage Vuursche, waar een theehuis met parkeerplaats is gepland. Dassenwissel midden in het plangebied. Ter hoogte van de boomstam is het mos afgesleten door de passages van dassen. Die staan namelijk zo laag op de pootjes, dat hun 'sloebertruien' het mos hebben weggevaagd. Vlak bij deze poel zijn bedrijfsgebouwen en wegen gepland.