Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Ontwerper van ons logo: Ronald Sinoo
Nieuws
Ouds Stichting Das ? Hulp Contact Jeugd
13 mei 2018 Uit de wind blijven In het voorjaar en de vroege zomer worden jaarlijks de dassen van de westelijke Utrechtse Heuvelrug en Het Gooi geteld. Hans Vink, ons bestuurslid, coördineert die telling al een kleine veertig jaar. Hij heeft daarmee unieke kennis verkregen over de ontwikkeling van deze populatie. Dat heeft dan ook geleid tot een wetenschappelijke publicatie. De telling vindt hoofdzakelijk plaats van half april tot in juli. Het is dan lang licht in de avond en in deze periode is het makkelijk om dassenjongen (geboren in februari) te onderscheiden van volwassen dassen. Sinds een jaar of tien wordt hierbij ook gebruik gemaakt van wildcamera’s, die automatisch foto’s of video’s maken zodra er warme objecten bewegen. Toch wordt er ook nog ouderwets ‘gepost’ op een burcht, waarbij de dassen rechtstreeks worden waargenomen en geteld. Dat beneemt je soms de adem, zoals het filmpje hiernaast laat zien. Als je maar ‘uit de wind’ blijft. 3 mei 2018 Advies Vereniging Behoud Anna’s Hoeve Onze stichting heeft de Vereniging Behoud Anna's Hoeve in Hilversum geadviseerd bij haar bezwaar tegen de ontheffing Wet natuurbescherming voor het tracé van de busbaan die langs het spoor van Hilversum richting Baarn moet komen, met een aansluiting op de A27. Dat tracé is onderdeel van een snelle busverbinding tussen Huizen en de A27.  Voor de busbaan, waar ook een weg en een fietspad langs komen te liggen, moet heel veel bos met oude bomen verdwijnen. In het gebied van de Monnikenberg/Anna's Hoeve is recent al veel bos gekapt voor de verbreding van de A27, de uitbreiding van het Hilversummer ziekenhuis en voor de bouw van zorgappartementen op de Monnikenberg. Vleermuizen, slangen, kikkers en salamanders worden daardoor verdreven uit hun leefgebied, samen met diverse roofvogels, eekhoorns en boommarters. En ook de daar levende dassen zullen de dupe worden. De verschillende natuurrapporten spreken elkaar tegen op het punt van de dassenschade. Enerzijds wordt gesproken over drie vluchtburchten (die dus best zouden kunnen vervallen) anderzijds over zes vlucht- of bijburchten en een deskundige meldt mogelijk enkele aanwezige dassen maar wel potentieel dassenleefgebied. Als natuurcompensatie komt er een faunapassage (parallel aan de A27), een nieuwe poel en een terrein met heideontwikkeling. Maar er verdwijnt ook dassenfoerageergebied omdat er zand voor de bouwwerkzaamheden wordt afgegraven van een flink stuk weiland. Volgens de ontheffing blijft er voldoende leefgebied (bos) over voor de dieren. In de komende weken wordt nog nader veldonderzoek gedaan om bewijs te leveren dat er weldegelijk bewoonde burchten zijn in het gebied. 18 maart 2018 Advies kunstburcht langs snelweg A27 Tussen Utrecht en Hilversum wordt gewerkt aan de verbreding van de snelweg A27. Aan weerszijden leven gelukkig ook weer dassen, nadat ze rond 1980 vrijwel waren uitgestorven. Al tijdens de beginfase van de plannen voor de verbreding, hadden wij het rijk geadviseerd rekening te houden met de ligging van de verschillende territoria langs het tracé. Daarna heeft bureau Mulder Natuurlijk de opdracht gekregen om met gezenderde dassen te onderzoeken hoe de grenzen van die territoria liggen en op welke manier de verschillende clans gebruik maken van de al bestaande dassenpassages. Een voor Nederland bijzonder onderzoek, dat inmiddels waardevolle kennis heeft opgeleverd over het gedrag en de leefwijze van de Das in dit gebied. Nu de weg wordt verbreed, worden ook bestaande dassenvoorzieningen verbeterd en worden er nieuwe aangelegd, als wettelijk vereiste compensatie. Ook daarbij wordt ons regelmatig advies gevraagd, zoals deze week nog door een senior ecologisch adviseur van een aannemersbedrijf. We hebben hem aanbevolen om een nieuw aangelegde kunstburcht te vergroten, af te schermen voor wandelaars en honden, en vegetatiestroken aan te leggen als verbindingen tussen deze burcht en aangrenzend waardevol foerageergebied. Die verbeteringen is echt gewenst, wil de burcht gaan functioneren.  
Kunstburcht in aanleg langs de A27, als wettelijk vereiste compensatie voor de wegverbreding. De burcht moet worden vergroot voor permanent gebruik door de Das. Dassenburchten zijn er in soorten en maten. Adviesbureaus gaan nogal eens de mist in bij het in kaart brengen van burchten en het inschatten van de mate waarin een clan (familiegroep dassen) ze gebruikt.